ສະຖາບັນການເງີນ ມະນີ

 ເງີນຝາກປະຢັດ / Saving Deposit:

 ເງື່ອນໄຂການຝາກປະຈຳ:

  1.ການຝາກ -ຖອນ ດ້ອຍປື້ມເງີນຝາກ

  2.ເປິດບັນຊີໃໝ່,ຝາກຂັ້ນຕໍ່າ ແລະ ຍອດຄ້າງເຫຼືອ

     ບັນຊີ 50,000 ກິບ

  3.ປິດບັນຊີກ່ອນ 6 ເດືອກປັບໃໝຄ່າເອກະສານດຳເນີນງານ

     25,000 ກິບ

  4.ຈ່າຍດອກເບ້ຍທຸກທ້າຍເດືອນ

 ເງີນຝາກມີກຳນົດ / Fixed Deposit:

   ອັດຕາດອກເບ້ຍເງີນຝາກດັ່ງນີ້: ເງື່ອນໄຂການຝາກປະຈຳ:

  1.ການຝາກ -ຖອນ ດ້ອຍປື້ມເງີນຝາກ

  2.ເປີດບັນຊີໃໝ່ 250,000 ກິບ

  3.ປິດບັນຊີກ່ອນກຳນົດຈະບໍ່ຄິດໄລດອກເບ້ຍໃຫ້ ແລະ

  ຈ່າຍຄ່າທຳນຽມເອກະສານດຳເນີນງານ 25,000 ກິບ

  4.ຈ່າຍດອກເບ້ຍຕາມກຳນົດການຝາກ